Doel en beleid

Niet van toepassing

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Dinkelland wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

De Stichting Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoede situatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Dinkelland gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Om dit doel te bereiken werkt Stichting Leergeld Dinkelland in het verlengde van de landelijke vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland en werkt zij samen met de gemeente Dinkelland.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Wat te verwachten?

Stichting Leergeld Dinkelland verwijst in eerste instantie naar bestaande wettelijke en overige voorzieningen. Daarnaast biedt de Stichting ook zelf hulp in de vorm van directe betaling van contributies voor sportclubs, zwemlessen (vanaf 6 jaar), kunstzinnige vorming, etc.Ouderbijdrage(n) worden, na beoordeling gedeeltelijk vergoed, reiskosten, studiekosten en boekengeld worden door ons niet vergoed.We zijn in de slag met lokale ondernemers om tweedehands computers en fietsen beschikbaar te kunnen stellen.

Hoofdlijnen uit ons Beleidsplan

 • Vanuit OR/MR van een middelbare school in Dinkelland is in 2014 het idee ontstaan om een lokale leergeldstichting op te richten. Eind 2015 zijn diverse afspraken gemaakt met de landelijke stichting en zijn de statuten notarieel vastgelegd. Vanaf mei 2016 is de Stichting Leergeld Dinkelland officieel operationeel;
 • Het doel van Leergeld is het ondersteunen van kinderen uit gezinnen op of rond bijstandsniveau. Dit wordt uitgevoerd volgens de ‘leergeld-formule’:
  • Huisbezoek en inventarisatie;
  • Bemiddeling;
  • Financieel vangnet;
  • Follow-up en nazorg;
 • Het ‘verzorgingsgebied’ van SLD is de gemeente Dinkelland. Deze gemeente bestaat uit 12 kleine tot zeer kleine woonkernen.
 • Het ‘streefaantal’ van kinderen die wij willen helpen voor 2022 bedraagt 180. Dit aantal is gebaseerd op het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Dinkelland.
 • Buiten de directe hulp (of dienst)verlening heeft de lokale stichting ook een signaalfunctie naar andere hulpverlenende instanties. De stichting wordt door de gemeente betrokken bij het opstellen van een sociale kaart.
 • De financiering van de stichting wordt voornamelijk gerealiseerd door organisaties als gemeente, bank en andere charitatieve instellingen. Voor de nabije toekomst zullen deze inkomsten voornamelijk gegenereerd moeten worden vanuit de lokale of regionale middenstand. Hiervoor zijn de ondernemers in kaart gebracht en deels reeds benaderd.
 • Belangrijk is ook de lokale naamsbekendheid van de stichting. Hiervoor wordt informatiemateriaal samengesteld en verspreid bij huisartsen, scholen, openbare gebouwen en (sport)verenigingen.